ชื่อนักเรียน : ด.ญ.นันทวิภา  สุดหลักทอง
   ครูผู้สอน : นายคำภี  โฉมสุข
ผู้บริหารสถานศึกษา : นางเบญจวรรณ  อุไรรัตน์

โรงเรียน : โรงเรียนบ้านสระกุด ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก
รางวัลที่ได้รับ : ชนะเลิศการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-3  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559