อาทิตย์, กันยายน 21, 2014
   
TEXT_SIZE

เครือข่ายองค์กรพัฒนาวิชาชีพครู สพป.บร.๔ จัดอบรมการเลื่อนวิทยฐานะ ว.๑๗

กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาวิชาชีพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   บุรีรัมย์ เขต ๔ นำโดย นายสุรพล  แสนลี ประธานองค์กรพัฒนาวิชาชีพครูฯ   นายวิวัฒน์ บุญครอบ อ.ก.ค.ศ. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จัดอบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (ว. ๑๗) ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. ๓/๑) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำให้ถูกต้อง เมื่อวันเสาร์ ที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ร่มโพธิ์แก้ว ที่ ๗ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูในสังกัด สพป.บร.๔ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน

ประธานในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายปิยเชษฐ์  จันภักดี  รองผู้อำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์  ซารัมย์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พบปะพี่น้องเพื่อนครูและบรรยายเกี่ยวกับข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การทำงานด้านการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ  จากนั้น วิทยากรบรรยายเนื้อหาต่าง ตามลำดับ ประกอบด้วย ๑) นายอำนวย  พุทธชาติ ศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ บรรยายในหัวข้อ ขั้นตอนและวิธีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน  (ก.ค.ศ.๓/๑)  ที่ถูกต้อง ๒)นายอุทยาน ปิตามาตาศึกษานิเทศก์  ชำนาญการพิเศษ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ บรรยายในหัวข้อการเขียนรายงานและรายละเอียดในการให้คะแนนผลการปฏิบัติงาน(ก.ค.ศ.๓/๑) ๓) นายบุญธรรม พงษ์ชนะ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔  บรรยายเนื้อหา การส่งผลงานในการขอรับการประเมิน การส่งคะแนน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 

โดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นกันเอง ผู้รับการอบรมให้ความสนใจและได้รับความรู้และแนวทางในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (ก.ค.ศ. ๓/๑)เป็นอย่างดี ทั้งนี้กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาวิชาชีพครู จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนดูแลช่วยเหลือ ให้ข้าราชการครูฯ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้รับการพัฒนาและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt07.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt03.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt14.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt04.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt02.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt06.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt05.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt08.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt09.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt10.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt11.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt12.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt13.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt15.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_CLUB_02_vt01.jpg


ข่าว/ภาพ : กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาวิชาชีพครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔
              ผู้ส่งข่าว อ.สุพรรณี ภูแก้วShare

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved