โครงสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 แบ่งเป็น 7  กลุ่ม 1  หน่วย  ดังนี้

1.       กลุ่มอำนวยการ

2.       กลุ่มบริหารงานบุคคล

3.       กลุ่มนโยบายและแผน

4.       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5.       กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

6.       กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

7.       กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

8.       หน่วยตรวจสอบภายใน

ในแต่ละกลุ่ม มีขอบข่ายภารกิจ ดังนี้       

 1.  กลุ่มอำนวยการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร      องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานตามบทบาท  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลบนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส   ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร     สื่ออุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาบริหารจัดการ    ได้อย่างสะดวก  คล่องตัวมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้   

          1.1  ปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขต

          1.2  ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ

          1.3  ดำเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อม  และยานพาหนะ

          1.4  จัดระบบบริหารงาน  การควบคุมภายใน  และพัฒนาองค์กรสำนักงาน

          1.5  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่กิจการและผลงานของสำนักงานเขตและส่วนราชการในสังกัด

          1.6  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร

          1.7  ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา

          1.8  ประสานงานที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ

          1.9  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสำนักงานเขตที่มิใช่งานของส่วนราชการ  ใดโดยเฉพาะ

          1.10  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพในสำนักงานเขต  สถานศึกษา  และหน่วยงาน ทางกาศึกษา

         1.11  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ  มอบหมาย

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล   เป็นการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษา  เน้นมาตรการจูงใจให้ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของหน่วยงาน  โดยยึดหลักการกระจายอำนาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ผู้ปฏิบัติได้รับการพัฒนา  มีความรู้  ความสามารถ  มีขวัญกำลังใจ  นำไปสู่การบริการ       ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์   ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนมีมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          2.1  วางแผนอัตรากำลัง  กำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ

          2.2  สรรหา  บรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  และการออกจากราชการของข้าราชกรครูและบุคลาก ทางการศึกษา

          2.3  ดำเนินงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

          2.4  พัฒนาบุคลากร  ส่งเสริม  ยกย่อง  เชิดชูเกียรติ  และพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

          2.5  ดำเนินงานวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  และการดำเนินคดีของรัฐ

          2.6  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา

          2.7  จัดทำมาตรฐาน  คุณภาพงาน  กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การประเมินผลงาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขต

          2.8  ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทำรายงานประจำปีที่เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานทางการศึกษา  เพื่อเสนอ  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา  และคณะกรรมการบริหารงาน        บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

          2.9  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

3.  กลุ่มนโยบายและแผน   เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา        

จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์เป็นสำคัญ (Strategic Result Based Management : SRBM) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (SPBB) 

 

          3.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด การศึกษา     โดยเน้นความโปร่งใสทันสมัยความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้ในโรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการดำเนินการตามแผนการกำกับติดตามผลอย่างเป็นระบบ  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          3.2  จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา  แผนการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และความต้องการของท้องถิ่น

          3.3  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา  และแจ้งการจัดสรร งบประมาณ

          3.4  ตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมิน  และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  และผลการปฏิบัติ ตามนโยบายและแผน

          3.5  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง  ยุบ  รวม  เลิก  และโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          3.6  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

          3.7  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ มอบหมาย

 4.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบูรณาการการจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ นำแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิตให้สมบูรณ์ จัดสวัสดิการ สวัสดิภาพและกองทุน เพื่อการศึกษาที่จะเป็นการช่วยเหลือผู้เรียนปกติ ด้อยโอกาส  พิการ  และมีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  ร่วมจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

         4.1  ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย        

         4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล  ครอบครัว  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น

          4.3  ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

          4.4  ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

          4.5    ส่งเสริมงานการแนะแนว  สุขภาพอนามัย  กีฬาและนันทนาการ  ลูกเสือ  ยุวกาชาดเนตรนารี  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  ประชาธิปไตย  วินัยนักเรียน  การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  และงานกิจการนักเรียนอื่น

          4.6    ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

         4.7    ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         4.8    ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด  และส่งเสริมป้องกัน  แก้ไข  และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

         4.9     ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์

        4.10  ประสาน  ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม

       4.11  ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

      4.12  ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

      4.13  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับ มอบหมาย

5.  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ   เป็นกลุ่มงานดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา   เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน    เท่าเทียมกัน  โดยยึดโรงเรียนเป็นฐานส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ  นอกระบบและตามอัธยาศัยเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          5.1  ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ

          5.2  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนการศึกษา

          5.4  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริม  มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมทั้งประเมิน  ติดตาม  และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

          5.5  นิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา

          5.6  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  พัฒนา  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษา

          5.7  ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา

          5.8  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

6.  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          6.1  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน

          6.2  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี

          6.3  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ

          6.4  ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงาน  บริหารสินทรัพย์

          6.5  ให้คำปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน  งานบัญชี  งานพัสดุ  และงานบริหารสินทรัพย์

          6.6  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

7.   กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน     มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          7.1  กำกับ  ดูแล  ประสาน  ส่งเสริม  และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

          7.2  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  และการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน

          7.3  ดำเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และที่กฎหมายอื่นกำหนด

          7.4  ดำเนินการอื่นเกี่ยวกับงานการศึกษาเอกชนตามที่กฎหมายกำหนด

          7.5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย

8.   หน่วยตรวจสอบภายใน  มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

          8.1  งานตรวจสอบภายใน สพท.และสถานศึกษา  ประกอบด้วย

                   8.1 งานประเมินระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง

                   8.2 งานตรวจสอบภายใน  เพื่อให้ความเชื่อมั่น  แยกตามประเภทงานได้ดังนี้

                   8.2.1 การตรวจสอบทางการเงิน

                   8.2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ

                   8.2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

                   8.2.4 การตรวจสอบการดำเนินงาน

                   8.2.5 การตรวจสอบสารสนเทศ

                   8.2.6 การตรวจสอบการบริหาร

                   8.3 งานให้คำปรึกษา

          8.2  งานบริหารการตรวจสอบ

                   8.2.1 งานวางแผนการตรวจสอบ

                   8.2.2 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบ

          8.3  งานธุรการและสารสนเทศ

          8.4  งานตรวจสอบพิเศษ

          8.5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย