จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

บุคลากร

เพศ

ระดับการศึกษา

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ต่ำกว่า

ป.ตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

ผอ.สพป.

1

-

1

-

-

1

-

1

รอง ผอ.สพป.

3

-

3

-

-

3

-

3

ศึกษานิเทศก์

9

4

13

-

-

11

2

13

·        บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

กลุ่มอำนวยการ

1

5

6

2

2

2

-

6

กลุ่มนโยบายและแผน

1

5

6

-

-

6

-

6

กลุ่มบริหารงานบุคคล

6

7

13

-

6

7

-

13

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1

7

8

1

1

6

-

8

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

1

5

6

-

5

1

-

6

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

-

1

1

-

1

-

-

1

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

1

1

2

-

-

2

-

2

หน่วยตรวจสอบภายใน

2

1

3

-

1

2

-

3

รวม

26

36

62

3

16

41

2

62

·        ลูกจ้าง

ลูกจ้างประจำ

 

 

 

 

 

 

 

 

     - พนักงานขับรถยนต์     

-

-

-

-

-

-

-

-

     - ช่างครุภัณฑ์                

-

-

-

-

-

-

-

-

     - พนักงานบริการ(พิมพ์ดีด)           

2

-

2

1

-

1

-

2

     - ช่างปูน       

2

-

2

2

-

-

-

2

ลูกจ้างชั่วคราว

3

4

7

4

3

-

-

7

รวม

7

4

11

7

3

1

-

11

รวมทั้งสิ้น

33

40

73

10

19

42

2

73

 ที่มา กลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

 


จำนวนครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

 

อำเภอ

จำนวน

โรงเรียน

จำนวน

ห้อง

เรียน

จำนวนนักเรียน (คน)

จำนวนครู

 

ก่อน

ประถม

ประถม

มัธยม

ต้น

มัธยม

ปลาย

อนุ

ปริญญา

รวม

สถานศึกษารัฐบาล

 

สตึก

61

640

2,052

7,808

1,733

-

-

11,593

696

 

คูเมือง

49

440

1,386

4,437

544

-

-

6,367

426

 

แคนดง

20

192

703

2,434

357

-

-

3,494

209

 

พุทไธสง

23

232

802

2,785

394

-

-

3,981

272

 

นาโพธิ์

20

193

590

1,786

415

-

-

2,791

206

 

บ้านใหม่ฯ

21

182

481

1,669

195

-

-

2,345

171

 

รวม

194

1,879

6,014

20,919

3,638

-

-

30,571

1,980

 

สถานศึกษาเอกชน

 

สตึก

3

51

885

639

172

-

-

1,696

66

 

พุทไธสง

2

46

274

526

-

-

827

1,627

64

 

บ้านใหม่ฯ

1

3

46

-

-

-

-

46

3

 

รวม

6

100

1,205

1,165

172

-

827

3,369

133

 

รวมทั้งสิ้น

200

1,979

7,219

22,084

3,810

-

827

33,940

2,113

 

ที่มา : กลุ่มนโยบายและแผน  ข้อมูล   ณ  วันที่  10 มิถุนายน 2557