ธรพฒน อนบาลบานใหม
นายธีราพัฒน์ แก้วพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์

นางสาวคำพน กำมขโช จฬางกรวทยา
นางสาวคำพัน  กำมุขโช

ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬางกูรวิทยา


นายทินกร  ภาสตโรจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักศิลา


นายทานิน  จันทะขาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)

สงวน กมศนย
ว่าที่ พ.ต.สงวน  นนท์ธีระโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกม.ศูนย์

นางมานตย แสนยะบตร วดอสาณ
นางมานิตย์  แสนยะบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอิสาณ


ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร
(ว่าง)

1031260615 20130806 112738
นายปัญญา    ไตรทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรงาม


นายธนา  โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุคันธารมย์


นายสิทธิพร  ธรรมรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร


นายกมลนิตย์ ทาไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองหลาง


นางหัชฆภรณ์  กาวไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระจันทร์


นายวัชร์จิโรจน์  กระจ่างวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชายอรัญ


นายพงษ์พิทักษ์  เพ็งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมณาวาส

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเรือ
(ว่าง)


นายอลงกรณ์  มาลีนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรังษี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนไฮ
(ว่าง)


นางสาววราอินท์  ปุผาลา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

1032650185 20130720 103017
นายสรศักดิ์ บุญบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลสุวรรณ


นายสำเภา  วิเศษนคร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์


 นายสมชาย  สาลิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวันนา