นายศิริพงษ์  นาคทองทวีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพ
พรชย แพนแกว บานโนนกลางนายพรชัย  แพนแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนกลาง
นางชศร นนตา วดบานเบานอยนางสาวชูศรี  จวงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบาน้อย
นายศรสทธ ปะโกตโย บานหนองนางดำนายศรสิทธิ์  ปะโกติโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนางดำ
นางนวรตน ประเทองไทย บานวงปลดนางนวรัตน์ ประเทืองไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลัด
board014- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น
นายสทศน สดประโคน บานโจดนายสุทัศน์  สุดประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด
นางสมพร  เรืองศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้นหนองบัวแดง
นายพฒนา โททสสะ วดบานปะเขยบนายพัฒนา  โททัสสะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
นางสคนธ ไปนาวะด วดบานสำราญราษนางสุคนธ์ ไปนาวะดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์
นายสนนท ประนดศร บานดงยอนายสุนันท์  ประนัดศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่อ
board014นายพนัส  ด้วงเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุนพรม
สขม วรรณวจตร บานหนองตวนายสุขุม  วรรณวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว
ประยร จนทรโสดา อนบาลคเมองนายประยูร  จันทร์โสดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคูเมือง
นางวราลักษณ์  ศิวยากรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบอน
นายชาญณรงค์  บุตรคาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
นายบุรินทร์  สารีคำ
ผู้อำนวยการโรงเีรยนบ้านโคกใหญ่
นางพชร บญแจด บานโสกแตนางพัชรี  บุญแจด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกแต้
นายชาติชาย  พลอาษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเค็ง
buaนายบัวพันธ์  นันตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร

นางกันตาธรณ์  ตะราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า
board014- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง
นายพงคศกด พทธลา บานหนองขวางนายพงษ์ศักดิ์  พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาง
นายสวท ลวนกลา วดบวทองนายสุวิทย์  ล้วนกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวทอง
นายภาคภูมิ  แก้วกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์
นายประเสริฐ  สุภกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระบัว
board014นายสุพล  นันทะชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระประคำถาวร
นายอทย โขงรมย บานหนองดมหวชาง ราษฎรพฒนานายอุทัย โขงรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนมาลัย
นายธาดาพงศ แดงงาม บานตาหลำนายธาดาพงศ์  แดงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหล่ำ
นายโชคอนันต์  วิชัยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง
สมบต บญม บานหนองขวางนายสมศักดิ์  บุญมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูบัว
นายสมเกียรติ  ศรีสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาวเอ้
นางปาณิสรา  เสนาพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรัก

นายเกียรตินัย  เหลาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ

นายสรพล สทธรชนวรรณ บานหนองตาดนายสุรพล  สิทธิรัชนีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาด

นายโพธิญาณ  ก้านจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม
บรรหาญ บญจนทร บานโนนเจรญนายบรรหาญ  บุญจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเจริญ
board014- ว่าง -
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ
นางสาวสุดารัตน์  พุ้ยมอม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะคำสำโรง
board014นางชญานินทร์  อินทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะคำดง
นายวารี  ภาคพรหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม
นายสมพร ศลาไสล บานหนองกระทมนายสมพร  ศิลาไสล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
นายสวัสดิ์  ทองเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว
นายไพโรจน์ ทิพย์จ้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรสำราญ


นายอุดมศักดิ์  ทานคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไทร

นายสทธกร มณเนตร บานโนนยานางนายสิทธิกร มณีเนตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยานาง
 นางสาวช่วงมณี  จงเพียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเพกา
นายณฐนนท วทยาประโคน บานเขวานายณัฐนนท์ วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขว้า

ปกครอง แสนมณ บานจก

นายปกครอง แสนมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิก