นายมังกร เสริญไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

นายธีรชัย แสวงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเยี่ยม
นายปิยะ พุทธเพาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานกูล)
ผู้อำนวยการโรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์
(ว่าง)
tn DSC00290นายประกอบ แสงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์
(ว่าง)

นายสุขุม วรรณวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณาราม
 นายปรัชญา พลพุฒินันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์
นางสมหมาย สุดเต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว

   

            นายจรูญ วิศิษฐ์ศิลป์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว

1031260401 20130625 134530
นายทรงเกียรติ แสไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์
 
นายพิชญ์  สิทธิ์เสือ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางนกคู่
นายประวุธ ภูทองแหลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแคน
1031260884 20140708 133803 นายสดศรี สุดเต้
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตูม
1031260414 20130630 111250นายปัญญาวี เวหา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านข่อย
นายสุนทร เสาว์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเบา
นายอัมพร กิ่งไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์
นายสุรพล แสนลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก
ผู้อำนวยการโรงเรีนบ้านซาดศึกษา
(ว่าง)

นายวีระวัฒน์ ปัญญาวชิรไพบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอน

17668618 10154323107916437 721860158 o

นางน้ำค้าง โชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ์

นายสมชาติ ปรึกไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง (สหราษฎร์วิทยา)
1031260405 20140609 171519นางจิณห์จุฑา ยุวรรณะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงษ์วารี
qqนางสาวศศิพร รินทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ)