นางเพลินจิตร  นัดกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด


นายพุฒิพงศ์  มนตรีโพธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสตึก

ว่าง
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกอไทร

นายอนุชิต  วรรณสุทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้าง

นายสมชาย  อังกุละศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ


นายสมภาร  กุลสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมือง


นางสาวประคองณัฐ  แสนสนาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ


นายสุรพงษ์  สุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะแก


ว่าที่ร้อยตรี สุขสันต์ จวงพลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์


นายชนะพล  มะลิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำใส


นายสมพงษ์  กุลพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงยายเภา


นายวิฑูรย์  สีแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพลับ


นายสมพร  บุ้งทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก


นายอดุลย์  มะลัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง


นายธนพล  จงปัตนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า


นางสมพร  ศาลางาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่อง

 
นายสุนันท์  จันทร์เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่อนทอง


นางวาสนา  คงพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือเกียน


นายสรกฤษฎ์  โล่ห์นารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย


-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ฯ


นายชูชาติ  สามารถกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขาม


นางธินิดา  พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ


นายสวัสดิ์  ศรีเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่ม


นายบุญเพ็ง  พิลาล้ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น


ส.ท.ณัฐวัตร  โจระสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละกอ


นางพัชรี  ฉวีวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาลาว


-ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น


นายหาญ  แถวนาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์


นายสมพร  อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชือก


นายสนอง  เจริญศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาโหงก


นายชาตรี  เชยรัมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองแก


นายสมพล  อ่อนหนองหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองดุม


นายมนตรี  ชะบา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน


นางพิสมัย  อรุณโน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปลาแดก


นายวิเชียร  บุญหวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคน


นายชาญยุทธ  นาเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดมุม


นายทองคูณ  สีสิ่ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย


นายประสงค์  พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง


นายประชุม  อยู่เกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางหนองจาน


นายบรรจง พวงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวง


นายบุญชู  แถวนาชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคา


นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง


นางอุทมพร  จารุสิทธิกุล
โรงเรียนบ้านหนองครก


นายรังสิวุฒิ  กลางสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง


 -ว่าง-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน


นายสงวน  ศรีเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือ


นายพินิจ  เข็มทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วง


นางสาวพัชราภรณ์  ศรีแก่นจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ


นายสุบรรณ  จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง


นายชวลิต  ชูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง


นายธนากร  การะวิโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสิงห์


นายอนุชา  สีหาวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ด


นายอนันท์  ปุผาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวควาย


นางวราพร  ผนิดรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตามา


นางเบญจวรรณ  อุไรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกุด


นางจรรยา  กีรตินิตยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่


นายอรรถพล  สระสงคราม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่


นายจเด็ด  ผนิดรัตนากร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน


นายบุญเพ็ง อินห้างหว้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพงแขมนางสงกรานต์  พันธุ์พินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา

นางพิฑูรย์  กัณฑชัยวรรร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทศพร