ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

             
                ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

  
   ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

      
            ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
             
                ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
             
      
          ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
     
             หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน