ประธานกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

 

กลุ่มสตึก 1

นายชนะพล  มะลิเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางน้ำใส
กลุ่มสตึก 2

นายสุบรรณ์  จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง
กลุ่มสตึก 3

นายสรกฤษฎิ์  โล่ห์นารายณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะหลวย
กลุ่มสตึก 4

นายชาญยุทธ  นาเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลัดมุม
       
กลุ่มสตึก 5

นายจันทร์เพ็ง  ทาระเวท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระสัง
กลุ่มสตึก 6

นายชวลิต  ชูทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมแสง

กลุ่มแคนดง 1

นายสถิตย์  ศรีวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแคนดง

กลุ่มแคนดง 2

นายเธียรธรรม  ศักดิ์วิชชาบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามพิมาย

       
กลุ่มคูเมือง 1

นางสมพร  เรืองศรีชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
กลุ่มคูเมือง 2

นายสุขุม วรรณวิจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว
กลุ่มคูเมือง 3

นายพงศ์ศักดิ์  พุทธลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขวาง
กลุ่มคูเมือง 4

นายโพธิญาณ  ก้านจักร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตูม
       
กลุ่มคูเมือง 5

นายธาดาพงษ์  แดงงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาหล่ำ
กลุ่มพุทไธสง 1

นายชุมพล  อุ่นทานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา)
กลุ่มพุทไธสง 2

นายอัมพร  กิ่งไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงษ์
กลุ่มพุทไธสง 3

นายจรูญ  วิศิษฎ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรดิษฐ์
       
 กลุ่มนาโพธิ์ 1

นายบรรเจนต์  ลิไธสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)
กลุ่มนาโพธิ์ 2

นายสมพงษ์ โพธิรัตน์วัฒนกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิริมงคล
กลุ่มบ้านใหมไชยพจน์ 1

นายสุรพล  แสนลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุนทร
กลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 2

นายพงษ์พิทักษ์  เพ็งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมณาวาส