คณะทำงาน

ลำดับที่        ชื่อ-นามสกุล            ตำแหน่ง            หน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. นายสนิท      เกไธสง   ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตาม ฯ สพป.บุรีรัมย เขต 4                   admin 1
2. นายเชิดชัย  รักษาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ สพป.บุรีรัมย์  เขต 4 admin 2
3. ดร.สุวัฒน์   อุ่นทนนท์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง สพป.บร.4  admin 3
4. นายปรัชญา  พลพุฒินันท์ ผอ.วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดโพธิ์ admin 4
5. นายทานิน  จันทะขาล ผอ.วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวนาสันต์ admin 5
        กลุ่มนิเทศติดตาม สพป.บร.4  Web Editor
        กลุ่มนโยบายและแผน สพป.บร.4  Web Editor
       กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บร.4   Web Editor
       กลุ่มอำนวยการ สพป.บร.4  Web Editor
       กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บร.4   Web Editor
       กลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.บร.4   Web Editor
       กลุ่มการศึกษษไทางไกล สพป.บร.4   Web Editor
       หน่วยตรวจสอบภายใน  Web Editor
       ศูนย์บริการการศึกษา   Web Editor