ทำเบียบบุคลกรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

                       
                   
          นายอุทยาน  ปิตามา
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
Id Line :   
       
     
 
   
                      นายพนม  ศรีนอก
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
   วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (การประถมศึกษา)
   Id Line :   
                         นางเสมอจิตต์  ศรีนอก
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (หลักสูตรและการสอน)
                  Id Line :   
   
               
                      นายสนิท  เกไธสง
       ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
       วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (เทคโนโลยีการศึกษา)       
      Id Line :   
                           นายเชิดชัย  รักษาอินทร์
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (เทคโนโลยีการศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                   นายเฉลิมเกียรติ แก้วมา
     ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)       
    Id Line :   
 

                  นางสาวพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ 
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (สังคมศึกษา)

                  Id Line :   

   
               
                 นายศิวานนท์  สวยสว่าง
    ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)       
    Id Line :   
                         นายพนัส  สุขหนองบึง
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท (จิตวิทยาการศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                               ดร.ฉวัฒญา  ฉิมมา
   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)       
 Id Line :   
                     นางสาวบุญโรม  ดอมไธสง
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                        นางสาวปาริศา  ทองกาศรี
      ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (การบริหารการศึกษา)       
    Id Line :   
                             นางเกษร สมาทอง
                   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (คณิตศาสตร์ศึกษา)
                  Id Line :   
   
               
                      นางพลอยชนก  ทุนไธสง
   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการ
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริยญาโท (การบริหารการศึกษา)       
 Id Line :   
       ลิงก์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : http://www.buriram4.com/primarydata/bookklagon/sn.php