วันนี้ (23 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.) นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในนามผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและการประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3 และเขต 4 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3 และเขต 4 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) นายลวด แก้วไธสง (ผอ.สพป.บร.1 หรือผู้แทน) 2) นายสุชัด ชมภูวงศ์ (ผอ.สพป.บร.3 หรือผู้แทน) 3) นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ (ผอ.สพป.บร.4 หรือผู้แทน) 4) พ.ต.อ.บัณฑิต อ่อนสาคร (ผบ.ภ.บร. หรือผู้แทน) 6) นางวิมนา เวทีกูล (ผอ.ปปส.ภาค 3 หรือผู้แทน) 7) นายเฉลียว ตามสีรัมย์ (นพ.สสจ.บร. หรือผู้แทน) และ 8) นายถิรพล ประยงค์ (หน.ศอ.ปจ.จ.บร. หรือผู้แทน)

       โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความชัดเจน สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อให้มีการบูรณาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถขับเคลื่อนกระบวนการในการเฝ้าระวัง แก้ไข การค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม ซึ่งสามารถทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างชัดเจน และ 3) เพื่อให้สามารถดำเนินการอำนวยการติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนในการบำบัดรักษา ช่วยเหลือทั้งบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนงบประมาณที่มีอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจนมากยิ่งขึ้นวิทยากรได้รับเกียรติจากท่านชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ


       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาพร้อมทั้งได้ประกาศนโยบายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยเคร่งครัดและเป็นรูหธรรมนั้น เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งยังขาดความเข้าใจทั้งการปฏิบัติงานยังไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพอนึ่ง การดำเนินการจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงาน /สถานศึกษา จนทำให้การดำเนินการจัดประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมควรที่ได้รับการขอบคุณ ดังต่อไปนี้

        1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
       2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
       3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
       4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
       5. ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์
       6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3
       7. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
       8. สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบุรีรัมย์
       9. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, เขต 3 และ เขต 4
     10. โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จังหวัดบุรีรัมย์
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวชมรมครูไอซีที| 

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม : http://gg.gg/438kf
                         MOU : http://gg.gg/438o6

 

ภาพกิจกรรม

 

          
                  นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
                                                                ประธานในพิธี

 
     
     
   

                                     นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักเรียน
                                      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาการ /วิทยากรให้ความรู้                
 
   
           
                 นายเฉลียว ตามสีรัมย์
 (นพ.สสจ.บร. หรือผู้แทน) ตัวแทนกล่าวพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษา
 
   

ภาพสไลด์ประกอบการลงนาม MOU

 

 

 

                ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ Webmaster สพป.บุรีรัมย์ เขต 4