พุธ, กันยายน 17, 2014
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 ออกประเมินการพัฒนาและรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล ระยะที่ 1

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_logo_sritambol.jpgตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ "โรงเรียนดีประจำตำบล" ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนดีศรีตำบล" ในปีการศึกษา  2555 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งด่วน ในการพัฒนาศีลธรรม และคุณธรรมนำวิชาการให้กับนักเรียนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการในลักษณะของ "บวร" คือ บ้าน วัด   โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิชาการ เป็นเด็กดี เป็นศักดิ์เป็นศรีของตำบล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมิคุ้มกันตนเองเพื่อรองรับการเปิดประตูสู่อาเซียน ส่วนผู้บริหารและครูเป็นตัวอย่างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้อวัตรปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน (บวร/บรม) เข้าด้วยกัน โดยทางสพฐ. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมบุคลากรในโรงเรียนดีศรีตำบลทั้วประเทศระยะที่ 1-3 ในปีงบประมาณ 2555-2556 ที่ผ่านมา

    เพื่อให้การประเมินการพัฒนาและรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล ระยะที่ 1 ทางสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยคณะกรรมการประเมินชุดที่ 71 ได้มีการประชุมชี้แจงเพื่อประเมินและออกประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล ระยะที่ 1 (รุ่นที่ 1-2)  จำนวน  12 โรง ระหว่างวันที่  28 กุมภาพันธ์ -8 มีนาคม  2556 รายละเอียดการประเมินตามตัวชี้วัด 28 ข้อ (7-7-7-7)  ประกอบด้วย  ด้านที่ 1 ปัจจัย ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการ (วิชาการ) ด้านที่ 3 กระบวนการ (คุณธรรม) และด้านที่ 4 ผลผลิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ


คณะกรรมการประเมินชุดที่ 71  ประกอบด้วย

        b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_kammakan.jpg1) พระอาจาย์รัชพล อตฺถทสฺโน

      2) พระอาจารย์ธีรโชติ กตธมฺโม

      3) นางภานิชา อินทร์ช้าง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

      4) นายมงคล ฤทธิรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4  

      5) นายประพันธ์ อุมาธรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

      6) นางสาวรัตนาภรณ์ ไตรสร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

      7) นายอรรถพล สระสงคราม ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

      8) นางอุบล ประดับโชติ ครูโรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

      9) นางสาวเพ็ญศรี สุวรรณฑา ครูแกนนำ

     10) นายณรงค์ เดชกล้า ครูแกนนำ


     ในการประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล ทางสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ออกนิเทศติดตามในระหว่างวันที่  8-12 พฤศจิกายน  2555  ประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนให้รับทราบ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา... การออกประเมินเพื่อรับรองโรงเรียนดีศรีตำบล วันละ 2 โรงเรียน ตามคู่มือและวิธีการประเมิน... เริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนแรก เนื่องจากเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลรุ่นที่ 1 จนครบ 12 โรงเรียนตามปฏินทินการออกประเมิน..จากนั้นคณะกรรมการออกประเมินฯ ตามปฏิทินที่กำหนด โดยการประเมินจากเอกสาร การสังเกต สัมภาษณ์ ดูหลักฐานร่องรอยและวิจารณญาณของคณะกรรมการประเมินในการตัดสิน  วิธีการตัดสินคณะกรรมการประเมินประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินโดยวิธีการปกปิด.. เมื่อเสร็จแล้วแจ้งคณะครู นักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ารับฟังผลการประเมิน... โดยผลการประเมินมี 4 ระดับดังนี้  1)  ผ่านอย่างไม่มีเงื่อนไข  2)  ผ่านอย่างมีเงื่อนไข  3) ไม่ผ่านแต่มีเงื่อนไข  4) ไม่ผ่าน ในกรณีที่ผ่านคณะกรรมการจะประกาศรับรองและได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ และป้ายรับรองต้นแบบที่ทางคณะกรรมการได้จัดเตรียมมา...?

      ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อรับรองเป็นโรงเรียนดีศรีตำบล รุ่นที่ 1-3 (ระยะที่ 1)  ... ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจเพื่อลดช่องว่างระหว่างโรงเรียนชนบทและโรงเรียนในเมือง เพื่อให้เกิดโรงเรียนดีประจำตำบล เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพสำหรับเด็กในชนบท ซึ่งถือเป็นผู้ด้อยโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ...กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดนโยบายการพัฒนา “โรงเรียนคุณภาพ” ในท้องถิ่นชนบทเพื่อให้มีความเพียบพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ หรือศูนย์สาธิตการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียน และไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง นำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยโรงเรียนและชุมชนสามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป...?

ภาพกิจกรรมการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อ.สตึก ภาคเช้า (28 กพ.56)

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6227.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6228.jpg
 b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6231.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6234.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6235.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6246.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6254.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6295.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6300.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6316.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6323.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk6_02__DSC6334.jpg

โรงเรียนบ้านทุ่งวัง อ.สตึก ภาคบ่าย (28 พย.56)

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_3364.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03__MG_5043.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_3385.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03__MG_5073.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_3402.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03__MG_5084.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_3494.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03__MG_5152.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_1867.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_1879.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_3549.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_SATUK_satuk5_03_IMG_3588.jpg

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อ.แคนดง ภาคเช้า (1 มีค.56)

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_479882_223632244447292_1962612941_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_563399_223634517780398_1562210552_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_313854_223635857780264_1796637500_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_69644_223635977780252_1528477082_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_65578_223635511113632_1027952901_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_69671_223635041113679_427701148_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_299742_223636724446844_1293492688_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_24308_223638731113310_465327030_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_KANDONG_kandong_01_01_482832_223639044446612_1495660760_n.jpgโรงเรียนอนุนาลแคนดง (วันที่  4 มีนาคม  2556) ภาคเช้า

โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย (วันที่ 4  มีนาคม 2556) ภาคบ่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวจากสพฐ.|

แบ่งปันความรู้ :  ดาวน์โหลดภาพ  |โรงเรียนบ้านทุ่งวัง|  |โรงเรียนบ้านหนองใหญ่|  |โรงเรียนบ้านโคกสว่าง| |โรงเรียนอนุบาลแคนดง|  |โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย|

ข่าว :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์
ภาพ :  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง (อ.ประยูร ยะปะตัง/อ.ธนายุต นนทเสน/ทองคำ จารุวงศ์/ด.ช.ภาณุพงศ์ อุ่นคำ)
         โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ (อ.รชฏ  ชะรุมรัมย์) Google+
         โรงเรียนบ้านโคกสว่าง (Facebook โรงเรียนบ้านโคกสว่าง/โรงเรียนอนุบาลแคนดง/โรงเรียนว้ดบ้านเบาน้อย)

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved