อังคาร, กันยายน 23, 2014
   
TEXT_SIZE

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารีระดับจังหวัด

วันนี้(14 มิถุนายน 2556) เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 4 เขตในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการประกวดระเบียบแถวระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ/เนตรนารีในระดับจังหวัด ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

      ได้รับเกียรติจากรองผอ.สุพรรณ เป็นพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี โดยการกล่าวรายงานของว่าที่พันโทรัชต์ชัย มุกดามนีวัลย์ หน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ในนามของคณะกรรมการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือให้มีระเบียบวินัยในสังคม อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสำนักกิจการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักปลัดประทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ


การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา  2556  ในครั้งนี้ ได้มีกองลูกเสือ ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เข้าร่วมจำนวน 17 กอง จำนวน 612 คน ดังนี้

1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  4  กอง

2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2  4  กอง

3.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3  5  กอง

4.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4  4  กอง


       อนึ่งการจัดประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารีในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงาน/สถานศึกษา ส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เอื้อเฟื้อให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับการจัดประกวดระเบียบแถวในครั้งนี้

b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2401.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2441.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2447.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2450.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2454.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2461.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2464.jpg
รองผอ.สุพรรณ เป็นพร้อม รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 เป็นประธานในพิธี
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2478.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2487.jpg
ว่าที่พันโทรัชต์ชัย มุกดามนีวัลย์ หน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2526.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2533.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2577.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_07_IMG_2602.jpg


แบ่งปัน :  |Google+|

ข่าว/ภาพ :  ศิริพงษ์  สิมสีดา เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved