พุธ, กันยายน 24, 2014
   
TEXT_SIZE

การเลือกตั้งผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. หน่วยเลือกตัั้งอำเภอพุทไธสง สพป.บร.4

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_PUTTHISONG_01_01-putt.jpgเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดการเลือกต้ังผู้แทนครูใน ก.ค.ศ. ในส่วนของอำเภอพุทไธสง เลือกตั้งที่โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) กรรมการประจำหน่วยเลือกต้ัง ประกอบด้วย นายวิรัช ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) นายเฉลิมชัย ปัดสา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ นายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพียแก้ว นายวีระพงษ์ โอกาสดี ครูโรงเรียนบ้านเพียแก้ว และนายบุญเหลือ จันทร์ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์ เวลาประมาณ 10.00 น. นางภานิชา อินทร์ช้าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ไปเยี่ยมหน่วยเลือกต้ัง การดำเนินการเลือกต้ังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การเลือกตั้งคร้ังน้ีมีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน 266 คน มาใช้สิทธิ จำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 76.32 บัตรดี 201 ใบ บัตรเสีย 2 ใบ ซึ่งผลการเลือกต้ังในส่วนของอำเภอพุทไธสงมีดังน้ี

หมายเลข
ช่ือ-สกุล
คะแนน
1
นายวารินทร์ เขตชำนิ
6
2
นายออน กาจกระโทก
29
3
นายวิยะ ศรีพรหม
35
4
นายวิเชียร ทองน้อย
3
5
นางภรินทร วารินกูฏ
124
6
นายปรีชา เมืองพรหม
4
7
นายฟื้น พรหมแก้ว
0
8
นายพิทักษ์ สินโคตร
0

ภาพ/ข่าว Webmaster2 (ขอบคุณ http://webthaisong.com)
ชม/ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมที่นี่

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved