พฤหัสบดี, ตุลาคม 02, 2014
   
TEXT_SIZE

สพป.บร.4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนใช้ผลการทดสอบ O-NET

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศการใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในสัดส่วน 80 : 20 พร้อมกันนี้ สำนักงานคณะกรรการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) เพื่อบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่กำหนดตามประกาศฯ |

วันที่ 28 กพ.-1 มีค. 2556 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานวัดประเมินผลการเรียน โรงเรียนละ 1 รวมทั้งสิ้น 194 คน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น  รุ่นที่ 1 อบรมวันที่  28 กพ.56 รุ่นที่ 2 อบรม 1 มีนาคม 56 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอพุทไธสง พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รองผอ.ทองสุก เกลี้ยงพร้อม โดยมีศน.วิเศษ แปวไธสงและศน.จัตุพร แปวไธสง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ วิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ศน.วิเศษ แปวไธสง ดร.จัตุพร แปวไธสง น.ส.ธิดารัตน์ กาวไธสง นายสัญชัย มาลี และคณะ

ภาพกิจกรรม


b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_32147_510084399033326_569335703_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_263431_510085212366578_159626433_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_385844_510084775699955_1761275238_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_181082_510084302366669_1654600694_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_482709_510084199033346_1741048137_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_6544_510085765699856_1042407526_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_544452_510085125699920_712336313_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_544502_510085025699930_1116321988_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_575006_510084625699970_1536124280_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_577355_510084872366612_31974853_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_599014_510084332366666_1462380312_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_644547_510085089033257_1496202789_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_531049_510084985699934_1066761361_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_67027_510084219033344_1410271862_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_733924_510084805699952_928000629_n.jpg


แบ่งปันความรู้ : |Facebook|  |Google+|

ข่าว/ภาพ
วีระชัย  รุ่งรพีพรพงษ์/แสงชัย อธิพัฒน์พลากร เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved