จันทร์, กันยายน 22, 2014
   
TEXT_SIZE

การอบรมเทคนิคการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม สู่การอ่านตีความ วิเคราะห์ความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การอบรมเทคนิคการสอนวรรณคดีและวรรณกรรม สู่การอ่านตีความ วิเคราะห์ความ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนว Literacy  โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔  แผนงาน  สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม  สนองกลยุทธ์ที่ ๑  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียนเพื่อบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาเต็มตามศักยภาพ

          สืบเนื่องจากการประเมินระดับชาติ O-net ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  พบว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัด มีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร้อยละ  ๕๐.๕๖ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ (ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๔.๔๘ )  โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้วรรณคดี วรรณกรรม ซึ่งเป็นการอ่านตีความ วิเคราะห์ความ จากวรรณคดีและวรรณกรรมต่าง ๆ  การอ่านในระดับมัธยมศึกษานั้น เน้นการอ่านตามแนว  Literacy  เป็นการอ่านเอาความและการให้เหตุผลประกอบการอ่าน ปรากฏว่านักเรียนมีค่าคะแนนต่ำมาก (ค่าเฉลี่ย ๓๑.๑๘)  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  ๔ จึงจัดอบรมครูภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์

โดยมี  นางเรณู  เลื่อยไธสง  เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  ซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

          ๑.  เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาไทยตามแนว Literacy

          ๒.  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ร้อยละ ๕

พิธีเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านทองสุก  เกลี้ยงพร้อม  รองผอ.สพป.บร.๔  เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ หัวหน้าสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรให้การอบรม  ได้รับเกียรติจาก นายสุขุม  วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองติ้ว ประธานเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  นายสุชาติ  ฉาไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหานโศก  ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาหลายท่าน ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการอบรม

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0459.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0450.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0451.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0456.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0452.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0476.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0534.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0531.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_SUP_NEW_02_sam_0537.jpg


Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved