Menu

>>> ข่าวเด่น ...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (รอบรั้วประถมลุ่มน้ำมูล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ซึ่งเป็นประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมทางช่อง DLTV ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2558 ณ ห้อง AOC ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 19 โรงเรียน ประกอบด้วย

โรงเรียนอนุบาลสตึก โรงเรียนบ้านหัวช้าง โรงเรียนบ้านละกอ โรงเรียนบ้านดอนมนต์
โรงเรียนอนุบาลแคนดง โรงเรียนโนนกลาง โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านโคกก่อง
โรงเรียนอนุบาลคูเมือง โรงเรียนบ้านจิก โรงเรียนบ้านโนนเพกา  
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง โรงเรียนบ้านเพียแก้ว โรงเรียนวัดวรดิษฐ์  
โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ โรงเรียนวัดสระทอง    
โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงเรียนวัดสระจันทร์ โรงเรียนวัดวนาสันต์  

 

 

 

 

Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”