พุธ, กันยายน 17, 2014
   
TEXT_SIZE

การสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้กำหนดสอบสัมภาษณ์แทนกาารตรวจขั้นที่ 5 ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ระดับผู้นำขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 637/2556 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่  1-4 พฤษภาคม  2556 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ นั้น

b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_001_945947_623787517673921_70739918_nx.jpgสพป.บร.4  ได้จัดพิธีสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นที่ 5 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (ATC) ระดับผู้นำ รุ่นที่ 637 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2556  ณ  ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อำเภอจอมพระ  จังหวัดสุรินทร์  โดยมีนายสมชัย  สินไธสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธี

มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน  124  คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่สอบสัมภาษณ์   โดยจัดขึ้นภายหลังครบกำหนดตามระเบียบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ที่กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้ทดสอบความรู้หลังการฝึกอบรม และให้ผู้ผ่านการทดสอบได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์  2  ท่อน พร้อมกับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจการ ประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานด้านกิจกรรมลูกเสือ ให้เจริญยิ่งขึ้น ต่อไป


b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_001_64302_623778727674800_717731297_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_001_993649_623778434341496_1133465343_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_001_970646_623778997674773_1309198456_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_001_996541_623788457673827_1748828199_n.jpg
b_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_001_1146685_220303441453957_1017252769_n.jpgb_280_175_16777215_0___images_stories_HOT_NEW_01_001_999571_623781204341219_1586891727_n.jpg
ข่าว :  สมภาร กุลสิงห์
ภาพ :  Facebook ของ สมภาร กุลสิงห์, ทวี หลาวนอก, Supannee Phookaew
คอมพิวเตอร์กราฟิก :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
แบ่งปันความรู้  |Facebook ชมรมครู ICT|

Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved