อังคาร, กันยายน 30, 2014
   
TEXT_SIZE

การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างความเป็นไทยและ เอกลักษณ์ชาติไทย

การจัดกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างความเป็นไทยและ เอกลักษณ์ชาติไทย

วันนี้ (๒ สิงหาคม  ๒๕๕๖) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔  ร่วมกับกลุ่มคูเมือง 4  ได้จัดโครงการกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างความเป็นไทยและ เอกลักษณ์ชาติไทย ณ โรงเรียนบ้านตูม  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔   นายสมชัย  สินไธสง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด  ร่วมด้วยผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มคูเมือง 3 และ ๔ มาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ซึ่งประกอบด้วยครูและนักเรียนจำนวน  ๑๖  โรงเรียน  จากกลุ่มคูเมือง  ๓ และ ๔  โรงเรียนละ ๖ คน รวม  ๙๖  คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ครูสามารถจัดค่ายอย่างสร้างสรรค์การเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทยและขยายผลสู่นักเรียนในโรงเรียนได้  และให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้างความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติไทยโดยผ่านกิจกรรมค่าย  คุณลักษณะตามจุดเน้นคือมีความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และอยู่อย่างพอเพียงนำไปเผยแพร่และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอุทยาน  ปิตามาตาและนางสาวรัตนาภรณ์  ไตรศร

ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านตูมที่ได้จัดสถานที่  อาหาร  เครื่องดื่ม  ตลอดจนดูแลอำนวยความสะดวกในทุกด้านจนงานสำเร็จได้ด้วยดี 

b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_544497_622483497804323_1840837701x.png
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_998736_622483381137668_533806202_n.png
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_1011586_622482314471108_510831658_n.png
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_60490_622484547804218_1659485571_n.pngb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_1012928_669920639703083_397796716_n.pngb_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_1094812_622487371137269_965049982_n.png
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_1095074_622485127804160_1452393019_n.png
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_969571_622488294470510_639563826x.png
b_280_175_16777215_0___images_stories_NEW_BR4_Resource_KM_01_15656_622485877804085_2087954046_n.png

ข่าว :  รัตนาภรณ์  ไตรศร/สมภาร กุลสิงห์
Facebook :  Rattaporn T. Bee/ สมภาร กุลสิงห์/ Rose Boonmee
คอมพิวเตอร์กราฟิก : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster

แบ่งปัน :  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม Facebook ชมรมครูไอซีที สพป.บร.4Share

เจ้าของ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ราชอาณาจักรไทย
Owner : Buriram Primary Educational Service Area Office 4,  Basic Education Commission Office, Ministry of Education, Thailand

ที่ตั้ง: โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์  ประเทศไทย รหัสไปรษณีย์ ๓๑๑๒๐
Location: Thongsirirat-anusorn School, Phutthaisong District, Buriram Province,  Thailand, Postcode 31120
E-mail : br4goth@gmail.com Tel. 0-4468-9445 FAX. 0-4468-9050, Contact US

Copyright @ 2012 by ICT Teacher Club of Buriram Primary Educational Service Area Office 4, All rights Reserved