วันนี้ (๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้ให้คำอวยพรและให้คำแนะนำ เพื่อความเป็นศิริมงคลให้ข้าราชการในสังกัดที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ได้แก่ นายพชร พรหมจันทร์ หน่วยตรวจสอบใน ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.มหาสารคาม เขต ๒ ที่ตั้งเขตอำเภอวาปีปทุม และนางกัลยา ปะทารมย์  กลุ่มบริหารการงเงินและสินทรัพย์ ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการและบัญชี สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ที่ตั้งเขต อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี.../

 

   
   
           นายพชร พรหมจันทร์ ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน สพป.มหาสารคาม เขต ๒  
   
                 นางกัลยา ปะทารมย์ ไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการและบัญชี สพป.อุบลราชธานี เขต ๔  

 

ข้อมูล :  @ประถมบุรีรัมย์สี่ /นัฐกิตติ์ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์