วันนี้(วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘) นายปิยเชษฐ์ จันทร์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘

      วันนี้เป็นการตรวจติดตามวันที่สาม ซึ่งเป็นโรงเรียนได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนในเขตอำเภอนาโพธิ์ จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดอมรสิริสามัคคี โรงเรียนวัดสิริมงคล โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ โรงเรียนวัดธาตุ และโรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค แนะนำและช่วยแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป.../

 

 

ข้อมูล :  @ประถมบุรีรัมย์ เขตสี่  โดย ณัฐกิตติ์ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์