Menu
   

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประธานคณะกรรมการตรวจนับนักเรียนในสถานศึกษาเอกชน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ตรวจนับ ณ โรงเรียนอนุบาลทศพรและโรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ อำเภอสตึก เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ให้บรรลุเป้าหมาย ต่อไป

ข้อมูล :  นัฐกิตติ์  ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์  @ประถมบุรีรัมย์ เขต 4

   
         
         
         
         
Go to top

“บุรีรัมย์สันติสุข บนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ ๑”