วันนี้(22 พฤษภาคม 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องคูเมือง โรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กลุ่มงานในสังกัด ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา

       ในช่วงภาคเช้า เวลา 09.00 น.ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้พบปะเพื่อนครู มอบโล่ เกียรติบัตรให้กับสถานศึกษา ครูและบุคลรการทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 2 รายการ จากนั้นได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผอ.สพป.บร.4 และผอ.ทุกกลุ่มงานในสังกัด ในการพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ต่อจากนั้นได้ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เรื่อง"การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของเขตคู่พัฒนา ยโสธรเขต 1 กับ บุรีรัมย์ เขต 4"  วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชัย กรมเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 นำเสนอ ความเป็นเลิศเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 1  139 Yasotorn 1 Excellent Model"  ซึ่งเป็นโมเดลการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ ดังนี้


       1 หมายถึง คุณภาพการศึกษา (ทั้งระบบ)
       3 หมายถึง 3 ด้าน (ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านที่ 3 ด้านการนิเทศและติดตามผล)
       9 หมายถึง แนวทางการดำเนินงานในแต่ละด้าน 9 แนวทาง ดังนี้

       ด้านการบริหารจัดการ
         1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกคน ทุกชั้น ทุกโรงเรียน
         2. มีข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบครบทุกมิติ
         3. ใช้แผนเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการ
         4. บริหารโดยใช้เครือข่ายความร่วมมือทุกระดับ
         5. วิจัยคือหัวใจในการปฏิบัติงาน
         6. พัฒนาครูด้านหลักสูตรและการสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
         7. สร้างความเข้แข็งการประกันคุณภาพภายในทุกโรงเรียน
         8. LAS ทุกชั้นคือฐานการพัฒนา
         9. ชื่นชม ภาคภูมิใจ ให้รางวัล

       ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
        1. โรงเรียน ครูรู้ข้อมูลตามจุดเน้น
        2. ครูจัดการเรียนรู้ การประเมินผล ทุกมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
        3. ครูใช้หน่วย/แผน เป็นเครื่องมือการจัดการเรียนรู้
        4. ใช้ CAR เป็นเครื่องมือการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
        5. ใช้แหล่งเรียนรู้/สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
        6. เครือข่าย/โรงเรียน จัดทำแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร่วมกัน
        7. ใช้เครือข่ายวิชาการจากหน่วยงานภายนอก/ภายใน
        8. ใช้ Pre-O-NET , NT, LAS เป็นฐานการพัฒนา
        9. อ่านเขียนดีเด่น คิดเลขเป็น เน้นเทคโนโลยี
     ด้านกระบวนการนิเทศติดตามผล
        1. ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการนิเทศ
        2. ใช้เครือข่ายการนิเทศ
        3. ใช้แผนเป็นเครื่องมือ
        4. นิเทศแนวใหม่ใช้การวิจัยเป็นฐาน
        5. นิเทศแบบพลวัต (Dynamic Supervision)
        6. นิเทศโดยใช้เทคโนโลยี ICT
        7. ทุกโรงเรียนมีกระบวนการนิเทศภายใ
        8. กำหนด Area Base การนิเทศ
        9. นิเทศแบบ Inspector


       จาการดำเนินการตามรูปแบบดังกล่าว ทำให้ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับประเทศ  (ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้) ดังนี้
       ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 54.88 
       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.83


       ในช่วงภาคบ่ายเวลา 13.00 น.  ประธาน อ.ก.ค.ศ.ฯ คนใหม่ นายไพฑูรย์  ยุทธเสรี พบปะเพื่อนครู จากนั้น ผอ.สพป.บร.4 ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม จนเสร็จสิ้น (ผอ.กลุ่มงาน นำเสนอสรุปประเด็นสำคัญ - รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม) พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กับ สถานศึกษาในสังกัด โดยประธานกลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม (20 กลุ่มโรงเรียน) เพื่อพัฒนาการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด อย่างน้อย 5%

   
    ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์     
         

 

     

ภาพสไลด์กิจกรรม