วันที่ ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้อบรมพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบงานสารบรรณ  งานธุรการและงานประชาสัมพันธ์  ของกลุ่มและกลุ่มงานต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้ง ๘ กลุ่ม ณ ห้อง AOC โดยคณะวิทยากรของชมรมครู ICT บุรีรัมย์ เขต ๔ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุลากรให้มีความรู้ความสามารถ  ในการนำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์  กิจกรรม  ความก้าวหน้าและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา  ตลอดทั้งการแจ้งเอกสารทางราชการผ่านเว็ปไซด์ www.br4.go.th  ซึ่งเป็นเว็ปไซด์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง ฉับไว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประโยชน์ต่อการศึกษา ต่อไป