วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสถานพยาบาล สกสค.ร่วมกับโรงพยาบาลศุขเวช ได้มาตรวจสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รายการที่ตรวจวัด ได้แก่ การวัดความดัน การวัดมวลกระดูก วัดสายตา การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ การตรวจหาปริมาณน้ำตาลในเลือดและการรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ