วันนี้(2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร รศ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการออกเสีงประชามติร่างธรรมนูญ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 600 คน ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรหลัก ผู้แทนหน่วยงานในกำกับ และผู่แทนหน่วยงานในพื้นที่ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายอดิศักดิ์ จอมสืบวิสิฐ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการเลือกตั้ง (ดร.ประวิช รัตนเพียร) จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

       ในส่วนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนายนิรัญ ขุมทอนักประชาสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

       สืบเนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 39/1 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดวันออกเสียงประชามติ เพื่อให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช... และให้ความเห็นขอบ หรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ "ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดคามต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรก นับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐนูญฉบับนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณา ให้ความเห็นชอบบุคคล ซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี" และคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติ นั้น

       กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีสถานศึกษาในสังกัดทั่วประเทศ จึงต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องกฏหมาย วิธีการและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามาระนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน สถานศึกษา สังคมและชุมชนได้

 

 

ข่าว/ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ (Admin5)

 
 

 

 
 

                                    รศ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
                                               ประชุมชี้แจงการออกเสีงประชามติร่างธรรมนูญ

 
 

                                        นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง วิทยากร