วันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  ครั้งที่ 5/2559 จำนวน 194 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตฯ ในการประชุมครั้งนี้ มีการมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้

       1. พิธีรับเข็มพระราชทานที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ แก่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชดำริ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 6 คน
       2. เกียรติบัตรรางวัลดีเด่น โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการประกวดวาดภาพสด การแสดงศิลปกรรมเยาวชน "ศิลป์สิริธร" ครั้งที่ 1 ปี 2559 
       3. มอบโล่รางวัลโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2559 จำนวน 3 โรงเรียน
       4. เกียรติบัตรผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 9 คน
       5. เกียรติบัตรโรงเรียนเข้าร่วมประชุมโรงเรียนต้นแบบ 5 โรงเรียน
       6. เกียรติบัตรผู้ขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
       7. โล่รางวัล นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
       8. โล่รางวัล โรงเรียนที่ได้คะแน NT ปีการศึกษา 2558 สูงสุด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
       9. โล่รางวัล Best Practice โรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2559
     10. โล่รางวัลผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 สูงสุดระดับกลุ่ม ระดับโรงเรียน ทั้งเฉลี่ยรวมและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     11. โล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2559 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    12. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา "โรงเรียนวัดหงษ์"

ซึ่งรางวัลทั้งหมด เป็นผลสำเร็จในการบริหารการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 

 

ข้อมูล  :  นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/44ry5