วันนี้(18 สิงหาคม 2560)กลุ่มงานไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยคณะทำงาน (ชมรมครูไอซีที) และโรงเรียนวัดท่าเรียบ จัดกิจกรรมปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาสื่อการเรียนรู้โรงเรียนประชารัฐ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าเรียบ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ โดยการต้อนรับของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน


พิธีเปิดและแนะนำโรงเรียน ได้รับเกียรติจาก นายชิตพล เวินเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียวัดท่าเรียบ ได้นำเสนอข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน สภาพบริษททั่วไปของโรงเรียน ที่มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้น นายสนิท เกไธสง ผอ.กลุ่มงานไอซีที ได้นำเสนอข้อมูลการขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐของรัฐบาล และการคัดเลือกโรงเรียนวัดท่าเรียบเป็นโรงเรียนต้นแบบในการติดตั้งและทดลองระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

จากนั้นคณะครูเยี่ยมชมห้องถ่ายทอดสด (เครื่องแม่ข่าย) ห้องเรียน โดยมีคณะวิทยากรชมรมไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คณะครู โรงเรียนวัดท่าเรียบให้การต้อนรับ แนะนำวิธีการใช้งาน ได้ดำเนินการทดสอบระบบการถ่ายทอดสดผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ True ซึ่งมีความเร็ว 100 Mbps เพื่อส่งสัญญาณไปยังทุกห้องเรียน ตลอดจนการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทุกห้องเรียน ห้องธุรการ ห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการรวมพลังระหว่างภาค
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาสังคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทย

"...กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบเรื่องการศึกษาของประเทศ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ จึงมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐ และจัดทำบันทึก ข้อตกลงสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน..."

โรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. มาจากทุกตำบลในประเทศไทย สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 มี
โรงเรียนประชารัฐทั้งหมด 8 โรงดังนี้
       1. อำเภอสตึก โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์
       2. อำเภอแคนดง โรงเรียนอนุบาลแคนดง
       3. อำเภอคูเมือง โรงเรียนวัดปะเคียบ
       4. อำเภอพุทไธสง โรงเรียวัดหงษ์ โรงเรียนวัดสระบัว โรงเรียวัดท่าเยี่ยม
       5. อำเภอนาโพธิ์ โรงเรียนวัดท่าเรียบ
       6. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงเรียนวัดสระจันทน์

ทั้ง 8 โรงเรียน ดังกล่าว ได้รับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ-เอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาให้ยั่งยืนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาต่อไป

 

หมายเหตุ : โรงเรียนวัดหงษ์ *** รุ่นที่ 2

 

ข่าวภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ /อ.ศิริชัย จันทะขาล/อ.หัสดิน เป็นนวล/อ.ชิตษณุ จีระออน
ดาวน์โหลดภาพ : ..............

 

 ภาพกิจกรรม