นายเล็ง  พยุงแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ให้เป็นผู้แทนสำนักงานเขตพื้นการศึกษา ในการอ่านสารจากประธานกรรมการคุรุสภา เนื่องในโอกาสงานวันครู ของอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 และรับมอบอนุโมทนาบัตรผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันครูจากนาย วินัย  โตเจริญ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ณ หอประชุมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม