วันนี้(29 สิงหาคม 2559) ายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานเปิดอบรม การพัฒนาบุคลากรด้านความรู้กฏหมายมหาชน (สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น) ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 กลุ่มงานวินัยและนิติกร กลุ่มบริหารกงานบุคคล ได้พัฒนาบุคลากรด้านความรู้กฏหมายมหาชน (สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น) สำนหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 210 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่เหมาะสม โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ ในด้านระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิงบัติงานราชการ ด้านการสืบสวนข้อเท็จจริง การดำเนินการทางวินัยฯ จรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี


      วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะกรรมการพัฒนาความรู้ด้นกฏหมายมหาชน (สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอรัปชั่น)

 

ข่าว/ภาพ : สุกฤษฏิ์ สอนเพีย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที