วันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการอบรมพัฒนาศักยภาพธุรการโรงเรียน ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเขต ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที 
วิทยากรที่ให้ความรู้ ได้แก่ 
       1. นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ให้ความรู้เกี่ยวกับระะบบ G-Chat ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เนื่องจากแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้สนทนาบนอุปกรณ์พกพานั้น มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลักลอบใช้ข้อมูลและความลับทางราชการ มีโอกาสเกิดการทุจริต ส่งผลต่อความเสียหายของทางราชการ และอาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่ง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ พัฒนา G-Chat เพื่อใช้ภายในหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น โดยสามารถสร้างห้องสนทนา รับส่งข้อความ ประสานงาน ระดมความคิด ประชุมทางไกล และพูดคุยด้วยการโทรผ่านแอปหรือวิดีโอคอลล์ มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยระดับสากล
       2. นางสุธีชา ปรัชสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและการปฏิบัติงานในตำแหน่งธุรการโรงเรียน

 

ข่าว/ภาพ :  นิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
แหล่งข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่