วันที่ 3 กันยายน 2559 นายวิบูลย์ศักดิ์ พระภูจำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (ID Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 193 คน โดยมีนางสุธีรา ปรัชสกุลชัย นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) สร้างเครือข่ายครูผู้นิเทศในสถานศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลัก ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อตนเองและต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถขยายเครือข่าย ผลจากการอบรมพัฒนาไปสู่ข้าราชการครูในโรงเรียนให้ครบทุกคน และให้สามารถสร้างผลงานที่เป็นเลิศ เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาจากผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนา ต่อไป

 

ข่าว : นิรัญ ขุมทอง นักประชาสมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ภาพ : @ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขตสี่, @สุกฤษฏิ์ สอนเพีย เครือข่ายชมรมครูไอซีที