วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการหรือครูผู้รับผิดชอบ ของแต่ละโรงเรียน รวมเป็นโรงเรียนละ 2 คน โดยในภาคเช้า เป็นโรงเรียนในเขตอำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และอำเภอคูเมือง ภาคบ่าย เป็นโรงเรียนในเขตอำเภอสตึก
อำเภอแคนดงและอำเภอพุทไธสงรวมทังสิ้น 388 คน

โดยผู้ชี้แจงประกอบด้วย นายเล็ง พยุงแสนกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลวิทยากรผู้รับผิดชอบโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 3 คน ได้แก่Admin ระบบโครงการฯ (นายสนิท เกไธสง ศึกษานิเทศก์)ระบบ http://training.obec.go.th/admin/
บุคลากรกลุ่มงานบุคคล (นายศุภมิตร วัฒนานุสิทธิ์) บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ (นางสาวเขมิกา ศิริวงศ์พานิช)


ข่าว/ภาพ :  นิรัญ  ขุมทอง  ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
แหล่งข้อมูล :  @ประถมศึกษา บุรีรัมย์เขตสี่

 

 

 ภาพกิจกรรมการอบรม