วันนี้(20 พฤศจิกายน 2557นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธาน "ประุชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ณ โรงแรมชัยภูมิปารค์ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดยกำหนดประชุมปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2557   โดยกลุ่มนโยบายและแผน เป็นเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

          การประชุมปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ขับเคลื่อนนโยบายในการบริาหรงานในหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อให้กลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มีกรอบแนวทางใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และหน่วยงานต้นสังกัด  2) เพื่อให้กลุ่มงานใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ทราบถึงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) เพื่อสรุปติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

         • ผู้เข้าร่วมประชุม โดยองค์คณะบุคคล ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (กพท.) ผู้แทนคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ผู้แทนคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้แทนศึกษานิเทศก์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 86 คน

         • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545) และ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) มีจุดมุ่งหมายจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น การวางแผนมีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนเป็นกรอบ ทิศทาง และเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการสร้างโอกาสและส่งเสริม ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

        • ขอขอบคุณองค์คณะบุคคลและบุคลากรทุกฝ่าย ที่เสียสละเวลา ร่วมประสาน รวมพลัง ระดมความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ มากำหนดเป็นกลยุืทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ต่อไป.../

 
     
 

          นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4

           ประธาน "ประุชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558"

 
     
     
     

  

แบ่งปัน : |ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม|

ข้อมูล : Line /Facebook ดร.ถาวร พอสม (@Drthaworn Porsom)
ภาพถ่าย : Facebook @Drthaworn Porsom

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster1
อ้างอิง : E-Office สพป.บร.4 ที่ ศธ 04085/ ว 5117