วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง และงบซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด

     วันนี้เป็นการตรวจติดตามวันสุดท้าย เป็นโรงเรียนในเขตอำเภอพุทไธสง จำนวน ๖ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านซาดศึกษา โรงเรียนบ้านยางนกคู่ โรงเรียนบ้านดอนโรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก โรงเรียนบ้านแดง และโรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค แนะนำและช่วยแก้ไข เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป.../

 

   
   
   
   
     

 

 

ข้อมูล :  @ประถมบุรีรัมย์ เขตสี่  โดย ณัฐกิตติ์ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์