วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตามการบริหารจัดการงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินงานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด วันนี้เป็นการตรวจติดตามวันที่สาม เป็นโรงเรียนในเขตอำเภอแคนดง จำนวน ๗ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองสรวง โรงเรียนบ้านงิ้ว โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ โรงเรียนบ้านโนนกลาง โรงเรียนบ้านหัวฝาย โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี และโรงเรียนอนุบาลแคนดง เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา อุปสรรค แนะนำและช่วยแก้ไข

       เพื่อให้การดำเนินการของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการต่อไป และได้ไปตรวจสอบความเสียหายของอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น อำเอคูเมือง ซึ่งประสบความเสียหายจากวาตภัย เพื่อรายงานและประมาณการในการให้ความช่วยเหลือต่อไป../

 

     
     
     
     
     
   
   

 

 

ข้อมูล :  @ประถมบุรีรัมย์ เขตสี่  โดย ณัฐกิตติ์ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์