กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาปี 2559-2562 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมนิวทราเวลบีช รีสอร์ท ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยนายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ซึ่งในการนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยองค์คณะบุคคลดังนี้ 1) คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 (กพท.) 2) อกคศ. เขตพื้นที่กการศึกษาฯ 3) ประธานกลุ่มโรงเรียน 4) คณะกรรมการตรวจติดตามฯ (กตปน.) 5) ผอ.กลุ่มสำนักงานเขตฯ และ6) ข้าราชการในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ฯ รวมทั้งสิ้น 100 คน

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และทิศทางในการปฏิรูปการศึกษา โดยกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ จำนวน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการขั้นพื้้นฐาน ให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ ประกอบด้ย 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ และจุดเส้นการดำเนินการในการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ จุดเน้นด้านผู้เรียน จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาและจุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

       การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ให้ความร่วมมือระดมสมอง เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 4 และส่งผลให้สถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม เด็กนักเรียนในสังกัดมีประสิทธผลการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 

 

ข่าว : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/สุกฤษฏิ์ สอนเพีย
ภาพ : สุกฤษฏิ์ สอนเพีย เครือข่ายประชาสัมพันธ์