กลุ่มนโยบายและแผน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐" ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดา จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต๔ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ คือ เจ้าหน้าที่โรงเรียนที่รับผิดชอบงานข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๒๐๐ คน ซึ่งเป็นงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาผ่านระบบ Data Management Center : DMC ,โปรแกรมรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ (M-obec) ,ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-obec) ,ฐานข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียน

IMG 7731 resize

IMG 7698 resize

IMG 7734 resize

IMG 7709 resize

IMG 7636 resize

IMG 7785 resize

ข่าว/ภาพ : นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ

ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/0B8WlBWIPcd48VEJBVFNMU3cyS3M?usp=sharing 
หรือ 
http://gg.gg/4jw2u
หรือ
https://goo.gl/ltBLfZ