สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จัดประชุมปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศีกษา ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบโปรแกรมต่างแบบออนไลน์


(17 พฤษภาคม 2561) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ "การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา " ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 (หลังใหม่) โดยมี นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานโครงการ

การอบรมตามโครงการดังกล่าว จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มสตึก 1-6 กลุ่มแคนดง 1-2 แบะกลุ่มคูมือง 4-5) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (กลุ่มคูเมือง 1-4 กลุ่มพุทไธสง 1-3 กลุ่มนาโพธิ์ 1-2 และกลุ่มบ้านใหม่ไชยพจน์ 1-2) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในสถานศึกษาสังกัด จำนวน 191 โรงและ 1 สาขา บุคลากรที่รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน

วิทยากรในการอบรม ระบบ Data Mangement Center (DMC) นายพรสวัสดิ์ อาษากิจ/ นางสาวณัฐชยา ลิไธสง, ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (EMIS) (นางสาวณัฐชยา ลิไธสง, นายปฐมพงษ์ อรุณโรจน์, นายหัสดิน เป็นนวล) การจัดทำข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) การบริหารจัดการข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-Obec) (นางสาวณัฐชยา ลิไธสง นายปัญญา ลือโสภา นายภูวดล จำปาศรี) และการบริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) ปรับปรุงข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน(EFA) นางสาวณัฐชยา ลิไธสง นายทรงศักดิ์ พัฒนแสง)

 

 

ข้อมูล :  ข่าว ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์ (อ้างอิงจาก E-Office)
ภาพประกอบ เพจ/ไลน์  :  @คำก๋องลูกแม่คำส่าน, @Wilaiwan kunha, @ประพันธ์ ทุมรินทร์, @Jiffy Kroonuchy