วันนี้(14 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายสุพจน์ สอนวงแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และนายอุทยาน ปิตามาตา ศึกษานิเทศ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 และนางวริศรา มนูญขจร ศึกษานิเทศก์ ศธจ.บุรีรัมย์ นิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครั้งที่ 1/2560 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งวัง กลุ่มโรงเรียนสตึก 5 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยการต้อนรับของ นายรังสิวุฒิ กลางสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งวัง พร้อมด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียน และในช่วงบ่ายได้นิเทศติดตามฯ โรงเรียนบ้านจิก อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ตามปฏิทินต่อไป

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานตามนโยบายภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมซึ่งคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ศิศกุล) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม ให้เกิดสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมในด้านต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการับเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) โรงเรียนคุณธรรม เขตตรวจราชที่ 14 ได้ติดตามการดำเนินงาน เพื่อผลักดัน กระตุ้น ส่งเสริมให้ความรู้ ตลอดจนกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมของสพฐ.ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพกิจกรรม : 
http://gg.gg/54548