รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

(วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก) ดร.นัฎฐกร แก่นดี

         ดาวน์โหลดบทคัดย่อ...