วันนี้(22 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4เป็นประธานในพิธีเปิด "การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงาน โรงเรียนดีประจำตำบล" ณ หอประชุมอินทนิลโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล นิเทศ กำกับ ติดตาม ช่วยเหลือดูแลโรงเรียน ให้สามารถพัฒนาผ่านการตัดสินการประเมินตามเกณฑ์โรงเรียนดีประจำตำบล ปี 2559-2560 และ เพื่อส่งเสริมความสามารถของโรงเรียนในการพัฒนางานอาชีพ เป็นผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ และ 1 ผลิตภัณฑ์

 

 

       การจัดนิทรรศการแลกเปลียนเรียนรู้ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนดีประจำตำบลเข้าร่วมทั้งหมด 33 โรง อำเภอสตึก (11 โรง) อำเภอแคนดง (3 โรง) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ (4 โรง) อำเภอนาโพธิ์ (4 โรง)และอำเภอคูเมือง (6 โรง) โดยมีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในแต่ละอำเภอนาเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pracetice) ดังนี้ 1)อำเภอสตึก โรงเรียนบ้านหัวช้าง 2) อำเภอคูเมืองโรงเรียนบ้านหนองขวาง 3) อำเภอแคนดง โรงเรียนบ้านสระบัว 4) อำเภอพุทไธสง โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 5) อำเภอนาโพธิ์ โรงเรียนบ้านหัวขัวและ 6) อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ตามลำดับ รวมจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 350 คน

 

 

       โรงเรียนคุณภาพระดับตำบล เป็นโรงเรียนชนบทระดับตำบล ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายพัฒนา ให้มีความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนคุณภาพ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ เชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานของโรงเรียนและส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยโรงเรียนและชุมชน สามารถจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกัน นำไปสู่ความสำเร็จของโรงเรียน เป็น "โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นำเทคโนโลยีมาใช้บริหารร่วมกับภาคีเครือข่าย เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนมุ่งตรงไปสู่การพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายที่กำหนดให้เป็นโรงเรียนดีระดับตำบล เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนที่มี
คุณภาพ นับได้ว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในท้องถิ่นชนบทได้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพกระจายในทุกพื้นที่ของประเทศไทย และกำหนดการขยายผลโครงการในปีงบประมาณ 2555-2560 ภายใต้ชื่อ โครงการโรงเรียนประจำตำบล

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบลให้ยั่งยืน เป็นโรงเรียนที่สะอาด ร่มรื่นปลอดภัย มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ เสริมอาชีพและบริหารเครือข่ายและชุมชนโดยมีเป้าหมาย 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ (One School, One Career, One Product) โดยการขับเคลื่อนให้เป็นโรงเรียนเป้าหมาย "โรงเรียนดีมีคุณภาพ" สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ได้ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมชื่นชม พัฒนาสร้างสรรค์ เชิดชูสู่ความยั่งยืนการขับเคลื่อน แผนพัฒนา (Roadmap) การดำเนินการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ปี2553-2560 มีดังนี้

 


       ระยะที่ 1 (พ.ศ.2553-2554) เริ่มต้นการพฒนาทำงานตามเป้าหมายโรงเรียนสะอาดร่มรื่น ปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการแก่ชุมชนรักงานอาชีพ ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555-2557) พัฒนาสร้างสารรค์ สานต่อแนวคิดโรงเรียนดีของชุมชน คุณธรรมดี ปลอดอบายมุข ปลอดสารเสพติด บรรยากาศอบอุ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมนิเทศ ประเมินและพัฒนา ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น บริการ เครือข่ายและชุมชน และระยะที่ 3 (พ.ศ.2558-2560) สู่ความสำเร็จและยั่งยืน โรงเรียนมีคุณภาพ ชื่อเสียงดี มีสัมฤทธิผลเป็นที่ยอมรับนักเรียนใฝู่รู้ใฝ่เรียน ใฝ่ดี รักงานอาชีพ รักความเป็นไทย เป็นคนเก่ง ดี มีความสุข
โดยมีมาตรฐานการประเมิน3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต

 

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนงานโครงการประกอบไปด้วย 1) ยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ 2) การนิเทศ กำกับ ติดตาม พัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับตำบลและ 3) การประเมินโรงเรียนคุณภาพระดับตำบล เพื่อยกระดับโรงเรียนดีประจำตำบลที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมในด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบพร้อมทั้งเป็นเครือข่ายสำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

 

       ขอขอบคุณทุกผู้ที่เกี่ยวทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือดำเนินการจัดประชุมสัมมนา ในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายและร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบลให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป...

 

 
ข่าว :  ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ Webmaster
ภาพ :  ดร.สุวัฒน์  อุ่นทานนท์/อ.สุกฤษฏิ์  สอนเพีย
ข้อมูล :  นิรัญ  ขุมทอง  ประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4
ภาพกิจกรรม :  ดาวน์โหลด http://gg.gg/63hd1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวชมรมครูไอซีที| **