การแสดงวงโปงลาง(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) โรงเรียนบ้านหัวขัวฯ พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

 

วันนี้(28  กันยายน  2560) นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2560" ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง ได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถประสงค์ 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปะการแสดงกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรม ทักษะวิชาชีพและสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 2) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคตะว้นออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่นต่อไป

       ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในหลักการให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถและทักษะต่างๆ ทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 โดยจัดกิจกรรมในระดับกลุ่มโรงเรียรน ระดับเขตพื้นที่ฯ ระดับภาค และระดับประเทศ


       สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้มีการวางแผนกลยุทธ์บริหารจัดการศึกษาให้เกิดคุณภาพหลายรูปแบบมาโดยตลอด ทำให้เกิดภาพของความสำเร็จ นอกเหนือจากการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ยังสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง ที่โรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง ทักษะทางด้านอาชีพ ส่งเสริมสนับสนุนทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

       การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการระหว่างระหว่างวันที่ 25-29  กันยายน2560 ณ โรงเรียน 1) โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) 2) โรงเรียนวัดหงษ์ 3) โรงเรียนตงศิริราษฎรฺอนุสรณ์ 4) โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก  5) โรงเรียนวัดโพธิ์   และ 6) โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

       ประกอบด้วยกิจกรรมระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 193 โรง และ 1 สาขาและโรงเรียนเอกชน 5 โรง รวมทั้งสิ้น 199 โรง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 253 รายการ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 4,586 คน คณะกรรมการตัดสิน 793 คน

       งบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนตามแผนงานโครงการจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 จำนวน 260,000  บาท สำนักงานสหกรณ์ออมทร้พย์ครุบุรีรัมย์จำกัด สนับสนุนงบประมาณ 40,000 บาท ดร.อร่ามศรี จงปัตนา โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา จำนวน 4,000 บาท และได้รับความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดประกวดแข่งขัน จำนวน 6 จุด ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล), โรงเรียนวัดหงษ์, โรงเรียนตงศิริราษฎรฺอนุสรณ์, โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก,โรงเรียนวัดโพธิ์และโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

       การแสดงบนเวที ได้รับการสนับสนุนจาก วงโปงลางโรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) วงโปงลางเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)การแสดงจินตลีลา ชุดในหลวงของแผ่นดิน โรงเรียนวัดเทพรังษี   การแสดงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

       ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ สามารถตรวจสอบและดูผลการแข่งขันจากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ ตำแหน่งอ้างอิง : http://esan66.sillapa.net/sp-brm4/

 

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์/อ.นิรัญ  ขุมทอง/อ.สุกฤษฏิ์  สอนเพีย, อ.หัสดิน เป็นนวล/อ.แสงชัย อธิพัฒน์พลากร/อ.ชิตษณุ  จีระออน, อ.ทานิน จันทะขาล(เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมครูไอซีที)
ข้อมูล :  แฟ้มข้อมูลการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :   |ข่าวสพฐ.|  |ข่าวชมรมครูไอซีที|**

ลิงก์ภาพกิจกรรม :    http://gg.gg/69bkj

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

 นายนิรัญ  ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4 พิธีกร

 นายพนม   ศรีนอก  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน นายศักดา จันทร์ฝอย  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

 นายเล็ง  พยุงแสนกุล  รักษาการฯผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  ตัวแทนมอบเงินสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์จำกัด

 ดร.อร่ามศรี  จงปัตนา ผอ.โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา (เอกชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดงานศิลปหัตถกรรม

 นายจรัส พรดีมา ผอ.โรงเรียนบ้านหัวขัวฯ รับมอบเกียติบัตร นำวงดนตรีโปงลางเข้าร่วมพิธีเปิด

 
ประธานในพิธีเปิดผอ.ศักดา จันทร์ฝอย ลั่นฆ้องชัย พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ  อย่างเป็นทางการ

การแสดงจินตลีลา  ชุดในหลวงของแผ่นดิน


การแสดงชุดรักพ่อไม่มีวันพอเพียง  โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา

 การแสดงวงโปงลางเมืองแมน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(ระดับประถมศึกษา)

 การแสดงวงโปงลาง พิณ แคน ซอ โรงเรียนบ้านหัวขัว  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น