วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ "โครงการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ณ ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน นายอุทยาน ปิตามาตา นางพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกรอบแนวทางการพัฒนากระบวนการคุณธรรมจริยธรรมและ 2) สามารถค้นหาอัตลักษณ์คุณธรรมและขั้นตอนการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้      ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 192 โรงและ 1 ขา โรงเรียนละ 1 คน
คณะวิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นางดวงปาน นครทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะ (RT and EMS) และคณะวิทยากรผู้ช่วยจากโรงเรียนแกนนำคุณธรรม (โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเรียนบ้านจิก) รวมทั้งสิ้น คน 210 คน

     โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามประราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานภายใต้กรอบ กลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับ สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา สำหรับเยาวชนส่ยนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มอบหมายให้ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (กิจกรรมที่ 2-7 ผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ ค่ายเยาวชนคนคุณธรรมและคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน) ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ตระหนักรู้และเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุล ซึมซับ
คุณค่าคุณธรรมความดีงามอย่างเป็นธรรมชาติ

      การอบรม โครงการพัฒนาจริยคุณโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." สำหรับครูผู้สอนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในครั้งนี้ เพื่อที่จะขยายผลโรงเรียนคุณธรรม (คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ) สำเร็จล่วงไปด้วยดี ด้วยการประสานงานศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนแกนนำคุณธรรมและเครือข่ายครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในการบันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรม

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ลิงก์ภาพกิจกรรม : https://photos.app.goo.gl/abbBpEjLWgEeewmPA

 

ภาพกิจกรรม