วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม และบรรยายพิเศษ "ค่ายยุวชนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." สำหรับนักเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม อินทนิน โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โดยมี นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ กล่าวรายงาน นายอุทยาน ปิตามาตา นางพิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ ศึกษานิเทศก์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกรอบแนวทางการพัฒนากระบวนการคุณธรรมจริยธรรม และ 2) สามารถค้นหาอัตลักษณ์คุณธรรมและขั้นตอนการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรมได้ โดยดำเนินการตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ

                                                  นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บร.4 ประธานในพิธี

       กลุ่มเป้าหมายในการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 192 โรง นักเรียน 576 คน ครู จำนวน 192 คน คณะทำงานและคณะวิทยากร จำนวน 19 คน คณะวิทยากรหลักได้รับความอนุเคราะห์จาก นางดวงปาน นครทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 และคณะ (RT and EMS) และคณะวิทยากรผู้ช่วยจากโรงเรียนแกนนำคุณธรรม (โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเรียนบ้านจิก) ได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ ในการอบรมจากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล)

       โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และตามประราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล) ดำเนินงานภายใต้กรอบกลยุทธ์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยร่วมมือกับ สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาสำหรับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร ครูแลันักเรียนทุกคนได้ตระหนักรู้และเข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล และซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ

 

                                     นายพนม  ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ  กล่าวรายงานโครงการ


       การจัดกิจกรรมค่ายยุวชน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับนักเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในครั้งนี้ เพื่อที่จะให้นักเรียนแกนนำโรงเรียนละ 3 คน นำไปขยายผลโรงเรียนคุณธรรม (คุณธรรมสร้างครู ครูสร้างเด็ก เด็กสร้างชาติ) โดยการขับเคลื่อนทั้งระบบไปพร้อม ๆ กัน และในโอกาสเดียวกัน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมตามเป้าหมายได้ร้อยละ 100 ทุกโรงเรียนในสังกัด (1 ดาว)สำเร็จล่วงไปด้วยดี ด้วยการประสานงาน ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้บริหารคณะครูโรงเรียนแกนนำคุณธรรม และเครือข่ายครูไอซีที สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ในการบันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรมได้รับความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ ในการอบรมจากโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) โดยนายปิยะ พุทธเพาะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

 

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
 
ลิงก์ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/gms9w1qWYFa8YjiFA
ลิงก์ภาพกิจกรรมชุดที่ 1 : https://photos.app.goo.gl/Ap4v4XqtSayiw7ra8

 

ภาพกิจกรรม