นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด

 

        วันนี้(25 กันยายน2560) เวลา 13.00 น. นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้ "บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างปัญญา" ณ ห้องประชุมโรงแรมเทพนคร อำเภอเมือง จังหว้ัดบุรีรัมย์ โดยการกล่าวรายงานของ นายลวด แก้วไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 -26 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อจัดเสวนาทางวิชาการบุรีรัมย์เมืองสันติสุขรอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา 2) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการบุรีรัมย์ เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคนสร้างป้ญญา และ 3) เพื่อประเมินและคัดเลือก วิธีการปฏิบ้ัติที่ดีเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้บุรีรัมย์เมืองสันติสุข รอบรู้คู่เหตุผล สร้างคน สร้างปัญญา

ผู้เข้าร่วมประชุมเสวนา ประกอบด้วย : ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บรหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ที่เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1-4 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวนประมาณ 500 คน

 

 

กิจกรรมการบรรยาย เสวนา จัดนิทรรศการ กิจกรรมนำเสนองานและการประเมินคัดเลือก วิธีการปฏิบัติที่ดีเลิศ คณะวิทยากร ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จาก นายไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์ชาวบ้าน (อำเภอสตึก) นายศ้ักดิ์ชัย กาญธนวัฒน์ คหคบดีอำเภอสตึก นายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4 (ดำเนินรายการ) และนักกีฬาทีมชาติไทย นายธนวัฒน์ ชุ่มเสนา นักกีฬาเซปักตะกร้อ นางสาวนิสา ร่มเย็น นักกีฬาฟุตบอลหญิง และนางสาวปรีชาพร  ปลื้มพันธ์ นักกีฬาทีมชาติไทย

 

                                                                             นายลวด  แก้วไธสง รองผอ.สพป.บร.4  กล่าวรายงาน

       จังหวัดบุรีรัมย์ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ B-CM Model เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดเป้าหมายสูงสุด คือ "บุรีรัมย์สันติสุขบนความพอเพียง เพื่ออนาคตลูกหลานชาวบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1" ได้กำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จ 9 ประการ ได้แก่ 1) เป็นคนดี 2) มีปัญญา 3) รายได้สมดุล 4) สุขภาพแข็งแรง 5)สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 6) สังคมอบอุ่น 7) หลุดพ้นอาชญากรรม 8) กองทุนพึ่งพาและ 9) สร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองสำหรับปัจจัยแห่งความสำเร็จ ข้อที่ 2) มีปัญญา ได้กำหนดเป้าหมายหลักในการจัดการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนชาวบุรีรัมย์ ซึ่งมีแนวทางการขับเคลื่อนดังนี้

       1) คนมีปัญญา โดยการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
       2) รอบรู้คู่เหตุผลโดยการบรรยากาศและการจัดการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
       3) ร่วมสร้างคน โดยส่งเสริมให้คนได้ศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอต่อสาธารณชน

 

                                                  นายไพรัตน์  ชื่นศรี  ปราชญ์ชาวบ้านและนายศักดิ์ชัย  กาญธนวัฒน์  คหบดี  ร่วมเสวนาทางวิชาการเปิดจักรวาลการเรียนรู้
                                                                            โดยมีนายนิรัญ ขุมทอง นักประชาสัมพันธ์ สพป.บร.4 ดำเนินรายการ

 

       ในการจัดกิจกรรมเสวนาฯ ในครั้งนี้ มีการแสดงของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1) TO BE NUMBER ONE (โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม) 2) การแสดงชุดมายากล (ร.ร.บ้านสันติสุข สพป.บร.3) 3) การแสดงฟ้อนวันทาผ้าภูอัคนี(ร.ร.บ้านเจริญสุขสพป.บร.3) 4) การแสดงชุดบุรีรัมย์รุ่งเรืองง (ร.ร.วัดบ้านปราสาท สพป .บร.1) 5) การแสดงชุมเรือมอันเร (ร.ร.บ้านหนองใหญ่สพป.บร.4) 6) การแสดงชุดกินรีร่อน (ร.ร.บ้านแสลงโทน สพป.บร.2) และ 7) การแสดงโปงลาง (ร.ร.รวมมิตรวิทยา สพป.บร.1)

 

 

การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีดังนี้
      1) โรงเรียนบ้านแสลงโทน สพป.บร.1 โซล่าเซลล์
      2) โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนาสพป.บร.3 Danercise รวมกันเป็นหนึ่ง มุ่งสู่ความฝัน
      3) โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) สพป.บร.4 (เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรม Science Show)
      4) โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว สพป.บร.1 (สวนพอเพียง สร้างคน สร้างอาชีพ)
      5) โรงเรียนบ้านโคกสนวน สพป.บร.1 (สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด)
      6) โรงเรียนบ้านจระเข้มาก สพป.บร.4(งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง)
      7) โรงเรียนกระสังพิทยาคม สพม.32 (GPAS 4 ขั้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฮ๊อกกี้)
      8) โรงเรียนบ้านแสลงคง สพป.บร.2 ( โรงเรียนคุณธรรม)
      9) โรงเรียนบ้านฝ้าย สพป.บร.3 (1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์)
    10) โรงเรียนบ้านกระโดนลันทา สพป.บร.1 (Rice Berry ข้าวมงคลเพื่อคนรักษ์สุขภาพ)
    11) โรงเรียนบ้านเจริญสุข สพป.บร.3 (ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ ผ้าอัคนี)
    12) โรงเรียนบ้านหนองติ้ว สพป.บร.4 (นวดสานสายใยใส่ใจคนรอบข้าง)
    13) โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร สพม.32 (การจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ " สร้างสุขในชีวิต ลิขิตอาชี" ของนักเรียนบริษัทสร้างการดี โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร"


       การจัดกิจกรรมเสวนาฯ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานทางการศึกษา สพป.บุรีรัมย์
เขต 1-4 และสพม. 32 คณะกรรมการดำเนินการทุกหน่วยงาน ที่ได้ร่วมพลังขับเคลื่อนกิจกรรมข้อที่ 2 มีปัญญา และจุดเน้น 4 ประการของของจังหวัดบุรีรัมย์ คือ 4S 1H (S= Sports , S= Speed, S=Spirit and 1H = Happiness) โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมมทั้งสิ้น 41 โรง (Speed= 7 โรง, Sports= 7 โรง, Spirit= 9 โรง และ Happiness= 18 โรง)


       ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 นายพนม ศรีนอก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนเข้าร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลกาปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน บุรีรัมย์โมเดล (3S 1H) ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้.../

 


ข่าว : ดร.สวัฒน์ อุ่นทานนท์
ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานท์/อ.ชิตษณุ จีระออน/อ.ไพทูล ศรีนาเรียง สพป.บร.4
ข้อมูล : ศน.ศราวุธ โรจนาวรรณ สพป.บร.1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  |ข่าวสพฐ.| |ข่าวชมรมครูไอซีที|  **
ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม :  http://gg.gg/3S1Hbr4   **

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงเรือมอันเร โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 สพป.บร.4