วันนี้(19 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ มะลัยสิทธิ์ ประธานชมรมผู้บริหารอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมใหญ่เพื่อวางแผนการบริหารงานชุมรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ กลุ่มโรงเรียนสตึก 6 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 โดยมีนายอรรถพล สระสงคราม ผู้บริหารโรงเรียนบ้านใหญ่  พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอำเภอสตึก (สพป.บุรีรัมย เขต 4) จำนวน 61 โรง และคณะกรรมการบริหารชมรมครูสตึก จำนวน 12 คน

มติที่ประชุมได้่แผนจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน คือ นายสงวน ศรีเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเรือและนางวาสนา คงพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือเกียน ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี (หาดจ้าวหลาว)

ในโอกาสเดียวกันได้รับเกียรติจาก นายชัยณรงค์ มนตรีโพธิ์ (อดีตประธานชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) นายพิทักษ์ บัวแสงใส (คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการปฏิรูปการศึกษา - ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด) และนายสมรัก กิจบำรุง เลขาสมาคมครูจังร้อยเอ็ด มาบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนประเด็นเกี่ยวกับ "การปฏิรูปการศึกษาศึกษา" ของประเทศไทยในปัจจุบัน  โดยการประสานงานของ นายหาญ แถวนาชุม ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารชมรมผู้บริหารฯ ชมรมครูสตึก ตลอดจน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พิธีปิด กล่าวขอบคุณ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกและรับประทานอาหารร่วมกัน

 

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ ประชาสัมพันธ์ชมรมครูสตึก

ลิงก์ภาพกิจกรรม : http://gg.gg/55gqu

 

 สไลด์ภาพกิจกรรม