ภาพประกอบสนามสอบโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

 

โรงเรียนในสังกัดสพป.บุรีรัมย์ เขต 4...!! สอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก ร่วมกับวัดและหน่วยสนามสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้...บรรยากาศคึกคัก ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนให้ความสนใจในการสอบ...มากขึ้นตามลำดับ

 

                                                         ภาพประกอบศูนย์สอบโรงเรียนบ้านทุ่งวัง และวัดโนนสูงทุ่งสว่าง อ.สตึก

วันนี้(29 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ชั้นตรี โท และเอก ณ สนามสอบในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีวัตถุหลักเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชน เห็นความสำคัญของศาสนาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง สารถนำหลักธรรมทางของศาสนาพุทธที่ได้รับไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กำหนดการสอบ
-เวลา 8.30 - 11.30 น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
-เวลา 13.00 - 13.50 น. สอบวิชาธรรม
-เวลา 14.00 - 14.50 น. สอบวิชาพุทธ
-เวลา 15.00 - 15.50 น. สอบวิชาวินัย
-เวลา 15.00 - 17.30 น. ดำเนินการรวบรวมใบลงลายมือชื่อเข้าสอบและกระดาษคำตอบส่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ และจัดส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามลวงในลำดับต่อไป


ตามที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงทำข้อตกลงร่วมมือกับ กับกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษานั้นส่งผลให้ นักเรียน และคณะครู มีการเรียนรู้และนำหลักแนวคิดไปปฏิบัติ ตลอดจนส่งเสริมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นค่านิยมหลัก 12 ประการ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร

ในการสอบผู้เข้าสอบจะได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญการสอบธรรมศึกษายังถือว่าเป็นการเผยแพร่หลักธรรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้ศึกษาและน้อมนำหลักธรรมไปสู่การปฏิบัติจริงในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกด้วย

 
                                                                      ภาพประกอบ สนามสอบโรงเรียนบ้านดอน อ.พุุทไธสง

 

ข่าว : สุวัฒน์ อุ่นทานนท์ เว็บมาสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4

ข้อมูล/ภาพ :
@โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฏร์บำรุง)
@โรงเรียนบ้านดงพลอง
@โรงเรียนวัดบ้านพลับ
@โรงเรียนบ้านทุ่งวัง
@โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
@โรงเรียนบ้านดอน
@งานประชาสัมพันธ์สพป.บร.4

 

ภาพประกอบการสอบธรรมศึกษา (จากศูนย์สอบต่าง ๆ )