วันนี้(9 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. นายศักดา จันทร์ฝอย ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เป็นประธาน การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายสมชัย สินไธสง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กล่าวรายงาน

       • ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ ในโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นผู้มีระเบียบมีวินัย เข้มแข็ง อดทน เสียสละ และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอันเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีงามของเด็กและเยาวชนในวัยเรียนเพื่อที่จะได้รับการพัฒนาเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

       • ในส่วนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้กำหนดการประกวดฯ เพื่อคัดเลือกตัวแทนชนะเลิศระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าประกวดระดับจังหวัดในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 ต่อไป การประกวดระเบียบแถวประจำปี 2558 ในครั้งนี้ มีผู้บังคับบัญชาที่ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู คณะกรรมการตัดสิน และกองลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 4 โรงประกอบไปด้วย

       1) โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร (กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่)
       2) โรงเรียนบ้านชุมแสง (กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่)
     3) โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ (กองลูกเสือสำรอง ช.-ญ., กองลูกเสือสามัญ, กองเนตรนารีสามัญ, กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และกองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่)
       4) โรงเรียนวัดศรีสุนทร (กองลูกเสือสำรองผสม) กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ-ผสม

       ผลการประกวด โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ ได้เป็นตัวแทน ระดับสำนักงานเขตทุกประเภท

       • จากการที่สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน นับเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ใช้เป็นแนวทางการสร้างนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีบุคลิกภาพที่ดี นอกจากนี้ยังฝึกฝนให้เป็นพลเมืองดี เกิดความสามัคคีปรองดองกันในชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งล้วนแต่มีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนให้มีคุณธรรม มีความรอบรู้ มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อนำไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง โดยได้กำหนดสาระในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

       • ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 คณะกรรมการทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวในครั้งนี้ และขอขอบคุณผู้บริหารคณะครูโรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ พนักงานบริการที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่และอำนวยความสะดวกเป็น อย่างดียิ่ง.../

   
               
     แบ่งปัน :  |ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม|    
     

ข่าว/ภาพ : ดร.สุวัฒน์ อุ่นทานนท์
ข้อมูล : กลุ่ส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 4